top of page

תקנון אתר

1. מבוא

1. 1. אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של סר מתנות, בכתובת האינטרנט www.sir-gifts.co.il (להלן – "אתר האינטרנט") המציע לכם מגוון רחב של מתנות לרכישה.

1. 2. הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון").

1. 3. הואיל ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין  - "סר מתנות" הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר באתר מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג (הלקוח, מבקר ו/או הרוכש אתר האינטרנט, (להלן: "הלקוח).

1. 4. ל "סר מתנות" שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט.

 

2. ניהול והפעלת אתר האינטרנט

2. 1. אתר האינטרנט מנוהל על ידי "סר מתנות" - רחוב רוטשילד 1 ראשון לציון, בטלפון 03-9650788

 

3. כללי

3. 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

3. 2. התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

3. 3. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.

3. 4. מובהר כי כל הוראות התקנון תחולנה בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים באמצעות התקשרות טלפונית עם מפעילי "סר מתנות".

3. 5. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג וכך בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות הטלפון, מבלי שקרא את התקנון, על אף שאישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ההזמנה באמצעות הטלפון על ידו מהווה הסכמה.

 

4. מועדי פעילות אתר האינטרנט / הפסקת פעילות אתר האינטרנט

4. 1. ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת סר מתנות ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמה. ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. 2. בנוסף, לסר מתנות שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

5. העברת זכויות באתר האינטרנט

5. 1. סר מתנות תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי בכפוף לכך שכל זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט, לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מסר מתנות את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מסכים לכך מראש.

 

6. הכשרות לרכוש באתר האינטרנט

6. 1. רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט של סר מתנות כל אדם, תושב ישראל, שהינו מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר בבעלותו/הוא מחזיק ברשות כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי").

6. 2. מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.

6. 3. לסר מתנות שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט. בין היתר, זכות זו תעמוד לחברה בכל אחד מהמקרים הבאים (מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד סר מתנות כאמור, על אף שעומדת לה זכות לעשות כן, לא ייחשבו כוויתור על איזו מזכויותיה):

6. 3. 1. בעת ההרשמה לאתר האינטרנט של סר מתנות, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים.

6. 3. 2. ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו.

6. 3. 3. עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט של סר מתנות לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.

6. 3. 4. ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בסר מתנות ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של סר מתנות, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה של סר מתנות.

6. 3. 5. במקרה בו ללקוח קיים חוב לסר מתנות, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים בסר מתנות והלקוח לא פרע את חובו על אף שהגיע מועד פירעונו.

6. 3. 6. הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.

 

7. רישום לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט

7. 1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים בהתאם למבוקש (בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, כתובת אליה הלקוח מעוניין שיסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר האינטרנט/ מעוניין באיסוף עצמאי מהחנות, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, וכתובת דואר אלקטרוני. כמו כן יתבקש הלקוח לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.

7. 2. הלקוח בלבד יהיה אחראי לעדכון פרטיו ולבדיקת נכונות פרטיו כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט. במקרה בו חל שינוי ו/או עדכון בפרטים על הלקוח מוטלת החובה לדאוג לעדכנם ולתקנם.

7. 3. סר מתנות שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אמצעים ו/או דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידה מעת לעת.

8. סיסמה

8. 1. בנוסף, בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, תישלח לכתובת האימייל שהזין הלקוח סיסמה. זוהי סיסמה ראשונית והלקוח רשאי לשנותה.

8. 2. החל מהרכישה השנייה באתר האינטרנט ואילך (למעט אם הגדרות המחשב האישי של הלקוח מונעות אפשרות זו), הלקוח יוכל להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו והסיסמה שבחר במקום המתאים לכך באתר האינטרנט לצורך זיהויו ובכך לחסוך את הליך הרישום והצורך למלא את מרבית הפרטים הנזכרים לעיל, למעט פרטי כרטיס אשראי אותם יידרש הלקוח להזין שוב. גם במקרה כאמור, מוטלת על הלקוח האחריות לוודא ולבדוק את נכונות פרטיו ובמידת הצורך עליו לתקנם ולעדכנם. זיהויו של הלקוח בעת פניה טלפונית דרך אתר האינטרנט ייעשה על ידי שם פרטי ומשפחה ו/או מספר טלפון שבאמצעותו בוצעה הזמנתו. הלקוח בלבד יהיה אחראי לשמירת הסיסמה שבחר ולתדירות החלפתה בכדי למנוע שימוש לרעה בפרטיו ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי סר מתנות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8. 3. במקרים שהלקוח איבד או שכח את הסיסמה, הלקוח יזין פרטים אישיים ככל שיידרשו על ידי סר מתנות ויחדש את הסיסמה. בכל מקרה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סר מתנות בשל כך.

 

9. המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט

9. 1. באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מתנות, חלקם בייצור עצמי של סר מתנות ומוצרים נוספים של מותגים אחרים, אריזות מתנה ו/או עטיפה וכן כרטיסי ברכה (להלן – "המוצר" ו/או "המוצרים").

9. 2. באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי של המוצר. במקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. אולם, יתכנו מקרים בהם לא צוין חוסר במוצר מסוים למרות שהוא חסר במלאי ובמקרה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סר מתנות בשל כך, סר מתנות יצרו איתך קשר על מנת להחליף את המוצר במוצר אחר לבחירתך, במידה של חוסר בצבע / החלפת צבע המחיר יכול לנוע כלפי מטה ומעלה בהתאם להחלפת המוצר/הצבע ויינתנו כל הפרטים בשיחת הטלפון.

9. 3. לסר מתנות שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה. היצע המוצרים יכול שיהיה של מגוון מותגים וחברות.

9. 4. סר מתנות מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם בחנות או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או נמכרים גם על ידי ספקים שונים.

9. 5. סר מתנות מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המעוצבים על ידי החנות נעשים בידי אומנים מומחים, שהם עובדי החנות וצביעתם הינה צביעה אומנותית הנעשית ביד ולא באופן ממוחשב. מכיוון שעיצוב המוצרים נעשה בכל פעם מחדש, על פי הזמנת לקוח, יכול להיות הבדל דק בין המוצר המצולם לבין המוצר במציאות. הבדל זה יכול לנבוע ממספר סיבות: הבדל גוון בצבע (בגלל פערי רזולוציית מסך במחשב) שילוב בין צבעים ושימוש בפונט שונה. למען הסר ספק, מכיוון שקיימים הבדלים בהצגת הצבעים בין מסכי המחשב השונים, מוצר זהה יוצג בגוונים שונים במסכי מחשב שונים.

 

10. מוצרים שאזלו מהמלאי

10. 1. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, סר מתנות לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח. סר מתנות יעשו מאמץ ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו, במידה וחויב, יוכל הלקוח לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי סר מתנות ו/או מי מטעמה.

 

11. תמונות המוצרים באתר האינטרנט

11. 1. תמונות המוצרים ו/או תמונות אריזות המתנה המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכ"ו).

11. 2. מפעילי האתר האינטרנט עומדים לרשות הלקוחות בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 16:00. ביום שישי ובערבי חג בין השעות 09:00 ל- 14:00.

11. 3. ניתן לפנות טלפונית למפעילי אתר האינטרנט באמצעות מספר הטלפון המופיע בחלק התחתון של האתר.

11. 4. בימי שבת וחג לא יהיה שירות טלפוני ממפעילי האתר האינטרנט.

 

12. אספקת המוצרים

12. 1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר רק בארץ ובתוך גבולותיה.

12. 2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה סר מתנות ו/או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי סר מתנות מפעם לפעם (להלן – "השליח"), או בדרך של איסוף עצמאי כמפורט בסעיף 14 להלן.

12. 3. מובהר כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצרים. יובהר, כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת אחת בלבד.

12. 4. אספקת המוצרים תתאפשר לכל היישובים בארץ, בהתאם לכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט.

12. 5. מובהר כי סר מתנות לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, אף אם הלקוח סימן בעת הליך הרשמתו מען הנכלל בין היישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים באתר האינטרנט, ומען זה נקלט במערך ההזמנות של אתר האינטרנט וההזמנה סומנה כמאושרת. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי סר מתנות ו/או מי מטעמה.

12. 6. מובהר כי סר מתנות לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי לקוח באתר האינטרנט ליישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סר מתנות ו/או מי מטעמה בעניין זה.

 

13. מועד אספקת המוצרים

13. 1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט ביום בו בוצעה הרכישה הינו בתוך 3-5 ימי עסקים מיום אישור ביצוע, מועד אספקת המוצרים יכול וידחה עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או במקרה בו הלקוח ו/או מקבל המוצרים מטעמו (שהינו מעל גיל 18) לא נכחו במועד אספקת המוצרים בכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט שאליה יסופקו המוצרים שהוזמנו. במקרים כאמור, יידחה מועד אספקת המוצרים בהתאם למועד שיתואם עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי סר מתנות ו/או מי מטעמה.

13. 2. שעות וימי האספקה – האספקה תתבצע רק בימי עסקים בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-19:00.

13. 3. על אף האמור בסעיף 12.1 לעיל, במקרים של כוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת סר מתנות ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות שביתה, השבתה אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים ו"כו, ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי סר מתנות ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.

 

14. איסוף עצמאי מסניפי החברה

14. 1. לקוח שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי מהחנות שברחוב רוטשילד 1 ראשון לציון, יגיע לחנות רק לאחר תאום טלפוני מראש בשעות הפתיחה המפורטות להלן וכפי שישתנו מעת לעת לצורך איסוף המוצרים.

14. 2. איסוף עצמאי מהחנות יתאפשר בתוך 2  ימי עסקים ממועד קבלת אישור ביצוע ההזמנה ובתאום טלפוני מראש.

14. 3. איסוף עצמאי מהחנות יתאפשר בימים א'-ה' בין השעות 09:00-19:00 או ימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-14:00. הלקוח יגיע לחנות בכוחות עצמו ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לחנות לצורך איסוף הזמנתו. במקום לא יסופקו שירותי הובלה מהחנות לרכב הלקוח.

 

15. מחירים

15. 1. לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע"מ (להלן – "מחיר המוצר"). המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

15. 2. סר מתנות תהיה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

15. 3. סר מתנות מביאה לידיעת הלקוח כי מחיר המוצר, כפי שמופיע באתר האינטרנט, אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות /או במקומות אחרים נוספים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר/ים באתר האינטרנט.

 

16. סכום מינימום לביצוע רכישה באתר האינטרנט

16.1. סר מתנות תהיה זכאית, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימלי של מוצרים באתר האינטרנט (להלן-"סכום הרכישה המינימלי") לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא אף תהיה זכאית לשנות את סכום הרכישה המינימלי, מעת לעת וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

 

17. אמצעי תשלום

17. 1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר.

17. 2. יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לעריכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט .

17. 3. במקרה בו לא נתקבל אישור מחברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סר מתנות בקשר לכך.

17. 4. לסר מתנות שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להתיר ו/או לאסור שימוש באמצעי תשלום נוסף לצורך רכישת מוצרים באתר האינטרנט. מבלי לפגוע מכלליות האמור, ככל שסר מתנות התירה שימוש באמצעי תשלום נוסף וככל שנעשה על ידי הלקוח שימוש בקופוני רכישה, הרי שבכל רכישה באתר האינטרנט לא יוכל הלקוח לעשות שימוש בקופון רכישה או בשובר מתנה .

 

18. תנאי תשלום

18. 1. התשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח אך בכפוף לסכומי הקניה, כמפורט להלן:

18. 1. 1. בקניית מוצרים עד לסך של 299 ש"ח - תשלום אחד.

18. 1. 2. בקניית מוצרים בסך של 300-499 ש"ח - עד 2 תשלומים.

18. 1. 3. בקניית מוצרים בסך של 500-999 ש"ח - עד 3 תשלומים.

18. 1. 4. בקניית מוצרים בסך של 1,000 ש"ח ומעלה - עד 4 תשלומים.

18. 2. לסר מתנות שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת טווח סכומי הרכישה שיזכו את הלקוח בפריסת תשלומים וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי סר מתנות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

19. דמי משלוח

19. 1. מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח.

19. 2. חיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו. במקרה של איסוף עצמאי מהחנות הלקוח לא יחויב בתשלום דמי המשלוח.

bottom of page